top of page

inspirace k harmonickému Bytí

light Balance-Home: Welcome
light Balance-Home: Blog2
  • Obrázek autoraHana Němcová

Prostředníci na cestě duchovního hledání

Ty, ve své touze, abys Mně mohl sloužit, ses stal členem církve, náboženské organizace, okultní společnosti, nebo duchovního řádu, a to jakékoli povahy, přičemž si myslíš, že když budeš pomáhat v činnosti této organizace a budeš ji podporovat, že Mně tím uděláš radost a že by sis tím mohl získat mou zvláštní přízeň – věnuj pozornost těmto mým slovům a přemýšlej o nich.

Především si uvědom, že mám z tebe radost již v teď, protože neděláš nic než to, k čemu jsem tě přinutil, abys udělal, a děláš to proto, abys naplnil Můj Záměr – přestože se někdy může zdát, že jednáš proti Mé Vůli a pouze proto, abys uspokojil své vlastní žádosti.

Rovněž si uvědom, že jsem to JÁ, kdo dává všem myslím všechny jejich životní zkušenosti, které využívám výhradně k tomu, abych připravil tělo, oživil srdce a vyvinul vědomí tak, aby Mě byly schopny pochopit a abych mohl skrze ně vyjádřit Svou Ideu.

Inspiruji mysli krátkými záblesky na Mě a Mou Ideu prostřednictvím těchto zkušeností. Takto jsem promlouval pomocí inspirace k mnohým lidem, kteří vzali Má Slova, zapsali je do knih a poučovali o nich jiné mysli. Tato slova jsem vyvolal proto, abych oživil srdce a vědomí těch, kteří jsou připraveni je přijmout, i když samotní spisovatelé a učitelé nerozuměli správně Mému Záměru.
Způsobuji, že mnozí z těch, jejichž mysl takto inspiruji těmito krátkými pohledy na Mě a Mou Ideu, se stanou učiteli a vůdci, kteří organizují církve, společnosti a kulty a kteří k sobě přitahuji hledající a následovníky, abych JÁ pomocí slov, která skrze ně promlouvám, jsem mohl oživit srdce a vědomí těch, kteří jsou připraveni Mě poznat.

Ten, kdo toto vše dělá, jsem JÁ, Neosobní Jáství v nitru, a učitelé a vůdci osobně nedělají vůbec nic. Slouží pouze jako kanály, pomocí kterých může Má Idea vstoupit do vědomí těch, které za tímto účelem k nim přitahuji.

Protože mysl je pouze kanálem a intelekt nástrojem, které používám neosobně kdekoli a kdykoli je to nutné k vyjádření Mé Ideje. Dokud však není srdce oživeno a široce otevřeno tak, aby Mě mohlo obsáhnout, nemůže člověk svou smrtelnou myslí a intelektem vědomě porozumět Mému Záměru, když skrze něho vyjadřuji Svou Ideu.

Ve své touze po tom, abys Mi mohl sloužit, jsi možná nalezl v některém učiteli nebo vůdci osobnost, o které si myslíš na základě mnohých zdánlivě úžasných slov, která skrze něj pronáším, že Mě již obsahuje ve svém srdci.

Ve svých pochybnostech a obavách, zdali ses Mi zavděčil, a ve svém strachu z mé nespokojenosti, že se neřídíš mými příkazy, jsi možná dokonce šel k takovému učiteli nebo vůdci, který zřejmě tvrdil, že je knězem nebo kněžkou Nejvyššího, protože sis myslel, že jeho prostřednictvím obdržíš Mé Poselství, které je určeno právě tobě, anebo rady a slovní pomoc od nějakého „Mistra“ nebo „Rádce“ z duchovního světa, které bys měl dodržovat.

Je dobré, že to děláš. Ano, protože jsem to JÁ sám, kdo ti poskytuje tuto příležitost, pokud ještě nechceš anebo nejsi schopen se spokojit s důvěrou ve Mě a čekat na to, až ti odpovím přímo JÁ, a až ti ve vhodnou dobu a svým vlastním způsobem pomůžu JÁ sám.

Ano, k takovým kněžím a kněžkám tě posílám a umožňuji, abys jim věřil a důvěřoval; umožňuji, aby tě zaopatřovali veškerými „duchovními“ naukami a radami, které jsi schopen přijmout a které pocházejí od těchto „mistrů“ a „rádců“, až konečně ve smutku a ponížení ze zklamání, které se nakonec nevyhnutelně dostaví, se opět obrátíš sám na sebe, na učitele ve svém nitru, na Mě, své vlastní pravé JÁ.

Ano, svoluji veškeré obelhávání z jejich strany, veškerou tvou poslušnost vůči nim, veškeré přijímání tvého nadšení a oddanosti – nemluvě o tvých penězích a službách – k tomu, čemu věříš, že je mé dílo. Svoluji, aby si to vše sobecky přivlastnili a využili pro budování a posilování své vlastní osobní moci a velikosti mezi svými stoupenci; aby ti velice vychytrale lichotili a slibovali duchovní pokrok, aby současně s tím k tobě promlouvali pod rouškou vysokých a krásně znějících duchovních nauk, a tím tě neustále udržovali připoutaného k sobě, a to jenom proto, abys je nepřestal podporovat, uctívat a oslavovat; aby tě neustále zastrašovali upozorňováním na mou nespokojenost, v případě, že jim nebudeš prokazovat bezpodmínečnou důvěru a poslušnost. Ano, toto vše dopouštím, protože je to přesně to, po čem toužíš a co vyhledáváš, a touha je skutečně uskutečňovatelem mé vůle.

Je dokonce možné, že se odevzdáváš nějakému jinému učiteli – buď z viditelného,

nebo neviditelného světa a nezáleží na tom, jak je upřímný, jak to myslí dobře a jak je duchovně moudrý –, o kterém si myslíš, že nemůže být zařazen mezi ty, o kterých byla právě řeč. Dáváš mu svou bezpodmínečnou lásku, oddanost a poslušnost a možná od něho dostáváš to, o čem se domníváš, že to jsou nauky a rady nedocenitelné hodnoty.

To vše je v pořádku, pokud dostáváš to, co hledáš a o čem si myslíš, že potřebuješ; protože JÁ poskytuji všechny věci, abych uspokojil takové touhy. Ale uvědom si, že toto vše je zbytečné a nepřináší to skutečné výsledky, o které usiluješ; protože veškeré hledání a veškerá touha po dosažení duchovna pochází z osobnosti, a proto je sobecká a vede nakonec pouze ke zklamání, zbavení iluzí a pokoření.

Ale pokud jsi schopen pochopit, že právě zbavením se iluzí a pokořením lze dosáhnout skutečných výsledků, protože ony jsou tím, co jsem přímo JÁ sám pro tebe připravil a k čemu jsem tě vedl, když jsem ti poskytnul možnost nechat si pomáhat některým lidským učitelem. A k tomuto zbavení se iluzí a pokoření jsem tě úmyslně přivedl, aby ses opět stal pokorným a poslušným jako malé dítě a abys byl potom připraven naslouchat a řídit se mým slovem promlouvaným v nitru, a když mu budeš takto naslouchat a následovat ho, abys mohl vstoupit do Mého Království.

Ano, veškeré vnější hledání skončí tímto způsobem a přivede tě zpátky ke Mně, unaveného, bezmocného, vyhladovělého, ochotného naslouchat Mému Učení a udělat cokoli i pouze za kůrku Mého Chleba, kterým jsi předtím ve své tvrdohlavosti a domýšlivosti pohrdal a který jsi ve své duchovní pýše nepovažoval za dost dobrý.

Teď, pokud už máš dost nauk a učitelů a jsi si jistý, že se v tvém vlastním nitru nalézá zdroj veškeré moudrosti, přinesou tato slova tvému srdci nevyslovitelnou radost. Cožpak nepotvrzují to, z čeho jsi měl niterný pocit, že je to pravda?

Pro tebe, který to ještě nejsi schopen vnímat a ještě potřebuješ Prostředníka, jsem poskytl příběh Krista, který se nechal ukřižovat pro tvé vykoupení a který zobrazuje, jak si přeji, abys žil, to znamená, že ukřižováním své osobnosti se můžeš ve svém vědomí povznést do stavu, kdy se staneš Jednotným se Mnou.

Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní. Jestliže však o této skutečnosti víš, můžeš se ke Mně dostat přímo a okamžitě ve svém vědomí. JÁ, Bůh v tvém nitru tě přijmu a zůstaneš navždy se Mnou – stejně tak, jako můj syn Ježíš, člověk z Nazaretu, prostřednictvím kterého se projevuji nyní, stejně jako jsem se projevoval před dvěma tisíci lety, a jako se podobně jednoho dne projevím skrze tebe.


Tobě, který nemůžeš pochopit, jak a proč sděluji tak krásné a tak duchovní věci prostřednictvím osobností, které samotné nedokážou žít v souladu s naukami, které zdánlivě sami ze sebe rozšiřují, pravím: Používám všechny prostředky naprosto neosobně, abych mohl vyjádřit Svůj Záměr. Některé jsem připravil tak, aby se staly lepšími vyjadřovacími prostředky než druzí, ale osobně Mě vůbec neznají.

V některých jsem oživil srdce tak, aby Mě mohlo lépe obsáhnout, a tím se vědomě více sjednotili se Mnou.

Někteří se sjednotili se Mnou až tak, že už nejsou ve vědomí ode Mě odděleni, a v nich JÁ žiji, pohybuji se a vyjadřuji svou Duchovní Povahu.

Od samotného počátku svého vyjadřování na Zemi jsem připravil Své Kněze, Své Proroky a Své Mesiáše, abych zviditelnil světu Svou Ideu – Své Slovo, které se nakonec stane tělem.

Ale ať už promlouvám skrze Kněze, Proroka, Mesiáše nebo prostřednictvím malého dítěte, anebo tvého nejhoršího nepřítele, tak všechna slova, která se tě bytostně dotýkají, jsou slovy, kterými prostřednictvím organizmu takového zprostředkovatele promlouvá tvé JÁ JSEM ke tvému Duševnímu vědomí.

Když se společně shromáždí určitý počet lidí, aby naslouchali Mému Slovu, které je pronášeno prostřednictvím jednoho z Mých Kněží, tak to není samotný Kněz, ale JÁ, který jsem v srdci každého posluchače a který vyvolává v knězi živá slova, která hluboce pronikají do vědomí každého z nich. Kněz neví, proč jeho řeč na tebe tak působí, a je možné, že ani nerozumí Významu Mých slov, která ti říká.

Úryvek z knihy Neosobní život Josepha Bennera, vydalo nakladatelství www.lightbalance.cz

71 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


light Balance-Home: Subscribe
light Balance-Home: Contact
bottom of page